એક વખત એવું બન્યું કે ……….

મારા કૂણા હૈયા ની આરપાર ,

નજર તેની ઉતરી એવી ધારદાર ,

હજી છું હું આશ્ચર્ય માં અપરંપાર ,

કે જેને અવગણી  મેં વારંવાર ,

તે જ છેવટે કરી ગઈ મારો શિકાર …!!
Advertisements