જાહેરમાં વર્તન

કોઈ પણ વ્યક્તિ કદી સમય સાથે મોટી થતી નથી , પરંતુ જાહેરમાં કઈ રીતે વર્તવું એટલું શીખી જાય છે ….

Advertisements